Blue Flower

W dniu 16 grudnia br. obradowała Rada OPZZ województwa dolnośląskiego. W pierwszej części obrad Kol. Andrzej Otręba Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Rady OPZZ województwa dolnośląskiego za 2016 r. Rada uchwaliła również plan przechodów i wydatków Rady na 2017 r. W drugiej części odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne.

W dniu 6 grudnia br. w Dreźnie odbyło się posiedzenie Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba – Nysa. Obrady prowadził  przewodniczący Rady Andrzej Otręba.

W trakcie posiedzenia złożono informacje o działalności związków zawodowych w regionie Saksonii, województwie usteckim i na Dolnym Śląsku, a także o prowadzonych kampaniach związkowych w tych regionach. Omówiono sytuację polityczno - gospodarczą poszczególnych państw. Wymieniono się również informacjami i doświadczeniami w zatrudnianiu obcokrajowców.

Prezydium ustaliło, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2017 roku we Wrocławiu, a jeden z tematów posiedzenia poświęcony będzie młodzieży w związkach zawodowych. Ponadto ustalono, że również we Wrocławiu zorganizowane zostaną warsztaty sektorowe dotyczące pracowników zatrudnianych przez pocztę i DHL.

W dniu 18 listopada br. obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Przewodniczący Andrzej Otręba przedstawił informację o działaniach OPZZ, Kierownictwa Rady 

i biura Rady Wojewódzkiej od ostatniego posiedzenia Prezydium. Prezydium zapoznało się z realizacją planów przychodów i wydatków za III kwartały br. i ze stanem opłacania składek członkowskich na dzień 17.11.br. Prezydium przyjęło informację o  współpracy z Federacją ZZ Obwodu Lwowskiego 

i wizycie związkowców na Ukrainie 24-26.10.br. Prezydium pozytywnie zaopiniowało przyjęcie do OPZZ NSZZ Pracowników PM Poland S.A. w Jeleniej Górze. Prezydium przyjęło informację o: 

-  Konferencji w dniu 22 listopada w Dreźnie pt. Aktualne problemy pracowników transgranicznych.

- Zaplanowanym na 23 listopada br. spotkaniu w ramach projektu pt. Rola partnerów społecznych 

   w   Komitecie Monitorującym

-  Posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 17.11.br.

-  Szkoleniu w dniach 1-3.12. br. nt. negocjacji zbiorowych.

-  Posiedzeniu MRZ Łaba-Nysa 6.12.br. w Dreźnie.

-  Konflikcie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Wałbrzychu.

-  Przygotowaniach do posiedzenia  Rady Wojewódzkiej w dniu 16.12.br.

-  O posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 20.12.br.

Planowane zmiany w systemie opieki zdrowia oraz sytuacja konfliktowa w Szpitalu Specjalistycznym im. Sokołowskiego w Wałbrzychu były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 26 października br. Obradom przewodniczył Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Zespołu.

   W dniu 28 października odbyła się narada dolnośląskich przedstawicieli OPZZ w Powiatowych Radach Rynku Pracy. Tematem narady, której przewodniczył Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Andrzej Otręba było m.in.

1. Doświadczenia we wdrażaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie dolnośląskim referował przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

2. Powiatowe Rady Rynku Pracy jako istotny element dialogu społecznego referował Kol. Bogdan Grzybowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

3. Zadania Powiatowych Rad Rynku Pracy referował Kol. Bogdan Grzybowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

Do przedstawionych tematów uczestnicy zadawali pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami z prac w Powiatowych Radach Rynku Pracy.