Blue Flower

W dniu 18 listopada br. obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Przewodniczący Andrzej Otręba przedstawił informację o działaniach OPZZ, Kierownictwa Rady 

i biura Rady Wojewódzkiej od ostatniego posiedzenia Prezydium. Prezydium zapoznało się z realizacją planów przychodów i wydatków za III kwartały br. i ze stanem opłacania składek członkowskich na dzień 17.11.br. Prezydium przyjęło informację o  współpracy z Federacją ZZ Obwodu Lwowskiego 

i wizycie związkowców na Ukrainie 24-26.10.br. Prezydium pozytywnie zaopiniowało przyjęcie do OPZZ NSZZ Pracowników PM Poland S.A. w Jeleniej Górze. Prezydium przyjęło informację o: 

-  Konferencji w dniu 22 listopada w Dreźnie pt. Aktualne problemy pracowników transgranicznych.

- Zaplanowanym na 23 listopada br. spotkaniu w ramach projektu pt. Rola partnerów społecznych 

   w   Komitecie Monitorującym

-  Posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 17.11.br.

-  Szkoleniu w dniach 1-3.12. br. nt. negocjacji zbiorowych.

-  Posiedzeniu MRZ Łaba-Nysa 6.12.br. w Dreźnie.

-  Konflikcie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Wałbrzychu.

-  Przygotowaniach do posiedzenia  Rady Wojewódzkiej w dniu 16.12.br.

-  O posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 20.12.br.

Planowane zmiany w systemie opieki zdrowia oraz sytuacja konfliktowa w Szpitalu Specjalistycznym im. Sokołowskiego w Wałbrzychu były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 26 października br. Obradom przewodniczył Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Zespołu.

   W dniu 28 października odbyła się narada dolnośląskich przedstawicieli OPZZ w Powiatowych Radach Rynku Pracy. Tematem narady, której przewodniczył Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Andrzej Otręba było m.in.

1. Doświadczenia we wdrażaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie dolnośląskim referował przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

2. Powiatowe Rady Rynku Pracy jako istotny element dialogu społecznego referował Kol. Bogdan Grzybowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

3. Zadania Powiatowych Rad Rynku Pracy referował Kol. Bogdan Grzybowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

Do przedstawionych tematów uczestnicy zadawali pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami z prac w Powiatowych Radach Rynku Pracy.

W dniach 24 -26 października br. Rada OPZZ województwa dolnośląskiego gościła 21 osobową delegację związkowców z Ukrainy. Wizyta była efektem podpisanego w maju porozumienia o współpracy pomiędzy radą wojewódzką a Federacją Związków Zawodowych Obwodu Lwowskiego.

  W pierwszym dniu wizyty związkowcy z Ukrainy spotkali się z kierownictwem rady wojewódzkiej OPZZ. W trakcie spotkania przewodniczący rady Andrzej Otręba przedstawił strukturę związkową w Polsce i na Dolnym Śląsku. Omówił główne zadania rady wojewódzkiej oraz formy współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi i współdziałanie rady z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Kolejne spotkanie odbyło się w siedzibie Dolnośląskiej Loży BCC. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Woron Przewodniczący Loży

i jednocześnie przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania była współpraca związków zawodowych z pracodawcami oraz dialog społeczny na szczeblu wojewódzkim.

  W drugim dniu wizyty delegacji została przyjęta przez Związek Zawodowy Pracowników Sitechu w Polkowicach. W trakcie wizyty ukraińscy związkowcy spotkali się z dyrektorem firmy, zwiedzili zakład pracy oraz odbyli spotkanie z zarządem zakładowej organizacji związkowej.

  W myśl zawartego porozumienia dolnośląscy związkowcy odbędą rewizytę na Ukrainie wiosną 2017 roku.

 

W dniach od 21 do 22 października 2016 r. w OW „Sudety" w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych, które obejmowało następujące zagadnienia:

1. wizerunek związków zawodowych.

2. organizowanie pracowników, stosowane metody na rozwój szeregów związkowych, doświadczenia krajów anglosaskich.

W/w temat omówił Kol. Adam Rogalewski, Specjalista ds. międzynarodowych OPZZ.

Na zakończenie szkolenia Przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o działaniach Rady, o dialogu społecznym na poziomie wojewódzkim oraz o zadaniach struktur związkowych na najbliższy okres. W szkoleniu wzięło udział 29 osób.