Blue Flower

W dniu 5 września br. obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Omówiono bieżące sprawy związkowe oraz projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych. Przyjęto opinię do projektów uchwał samorządowych oraz ustalono zadania dla Rady OPZZ województwa dolnośląskiego na II półrocze 2016 roku.

W dniu 20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Rada zapoznała się z dokumentem programowym OPZZ „Godna praca, płaca i emerytura” przyjętym na posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w dniach 2-3 czerwca br. 

W dyskusji wskazano, że przyjęty program odpowiada oczekiwaniom związkowców. W bieżących sprawach związkowych Przewodniczący Rady Wojewódzkiej zapoznał członków Rady z pracami nad zmianą ustawy o związkach zawodowych i zaproponowanymi przez partnerów społecznych uwagami. Jednocześnie zwrócił się do członków Rady, aby włączyli się w prace i w terminie do 30 czerwca br. zgłaszali swoje uwagi.

 

31 maja br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem WABCO a działającymi tam związkami zawodowymi, w tym m.in. ze Związkiem Zawodowym OPZZ Konfederacja Pracy dotyczące rewizji wynagrodzeń w 2016 r. W załączeniu porozumienie.

 Pobierz dokument - Porozumienie

W dniach 10 – 11.06.2016 r. Rada OPZZ województwa dolnośląskiego zorganizowała szkolenie nt: „Wizerunku związków zawodowych. Organizowania pracowników, stosowanie metod wpływających na rozwój szeregów związkowych.” 

Szkolenie przeprowadzone było w formie wykładu i warsztatów. W pierwszej części prowadzący mówił min. o światowych trendach dotyczących uzwiązkowienia, co to jest organizowanie pracowników, historia organizowania natomiast druga część prowadzona była w formie warsztatów. W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia mogli w praktyczny sposób wykorzystać uzyskane informacje dotyczące poprawy wizerunku związku zawodowego, metod oraz sposobów kontaktowania się z członkami związku m.in. w celu przekazywania informacji o działalności związku zawodowego, pozyskiwanie i praca z potencjalnymi liderami związkowymi, mentoring liderów i działaczy związkowych. Szkolenie prowadził Adam Rogalewski, specjalista OPZZ ds. międzynarodowych. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób.

W dniach 3 – 4 czerwca 2016 r. Rada OPZZ województwa dolnośląskiego zorganizowała
w Szklarskiej Porębie szkolenie dla społecznych inspektorów pracy.

Szkolenie prowadzili inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy z Oddziału w Jeleniej Górze.
W szkoleniu uczestniczyło 28 społecznych inspektorów pracy.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: 

- System nadzoru nad warunkami pracy w Polsce.

- Funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy, w tym:

podstawy prawne, prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy, współpraca 
sip z PIP i związkami zawodowymi.

- Prawna ochrona pracy.

- Techniczna ochrona pracy, w tym m.in. badania lekarskie, odzież ochronna i robocza, szkolenia bhp.

- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

- Podstawowe zagadnienia higieny pracy.